سيكل نادرست:

علايم فرسودگي شغلي، زندگي فرد را مختل مي سازد، احساس گناه، نااميدي و فرسودگي در فرد به وجود مي آيد وبا از بين رفتن اشتياق واحساسات مثبت در او،بيماري ها آغاز ميشوند عملكرد فرد به طور كامل افت پيدا مي كند و با اين كاهش عملكرد ، احساس گناه در وي ظاهر مي شود و در نتيجه، سيكل معيوبي پديد مي آيد (گل پرور، واثقی و جوادیان ، 1390) .

  1. عقب نشيني احساسات

افرادي كه دچار فرسودگي شغلي مي شوند، رفته رفته احساسات مثبتي كه نسبت به كارشان را داشته اند، از دست مي دهند وبي تفاوتي واحساسات منفي را تجربه مي كنند، زيرا چنين مي انديشند كه اجتماع نتوانسته است آنها راحمايت كند.اين عقب نشيني و قطع ارتباطات دوستانه و كنار كشيدن از امور و كساني كه به آنها علاقه دارند باعث از دست دادن پشتيباني و حمايت اجتماعي شده و ميل به تنها بودن درآنان قوت مي گيرد. اين رويداد، خود باعث تشديد فرسودگي شغلي در اين افراد مي شود.

  1. كاهش عملكرد

در روند فرسودگي شغلي، فرد از كار خود خسته ميشود واشتياق وهمچنين تمرکز  خود را ازدست مي دهد و نمي تواند براي انجام دادن وظايف شغلي خود، به درستي تصميم گيري كند در اين شرايط سطح عملكرد شغلي فرد كاهش يافته و هرچه كار كسل كننده تر مي شود، احتمالا تعداد موارد غيبت فرد از كار نيز، افزايش مي يابد در اين شرايط، حتي وقتي كه فرد در محيط كار خود حاضر مي شود، از نظر فكري فعال نيست. بروز بيماري هاي جسمي، مصرف مواد و كشمكش هاي بين فردي نيز ادامه كار را براي فرد مشكل تر مي سازد و همه اين عوامل مجموعا باعث كاهش عملكرد شغلي او مي شوند (گل پرور و همکاران ، 1383).

8.كاهش سطح سلامت جسمي

فرسودگي شغلي ميتواند احساسات وعواطف فرد را دستخوش تغيير كند و اين تغييرات نيز موجب افت ونزول وي در همه ابعاد زندگي مي گردد اين افراد پيوسته ناخوشي هاي مزمني مانند سرماخوردگي، سردرد و كمردرد راتجربه ميكنند . همچنين ممكن است اين افراد گرفتار تنش هاي فيزيكي شوند. اين تنش ها مي توانند بسيار آسيب زا باشند و فرد مبتلا را بيش از سايرين دچار بيماري هايي از قبيل آنفلونزا، واكنش هاي آلرژيك، بي خوابي، مشكلات قلبي­ _ عروقي وگوارشي كنند.

  1. مشكلات بين فردي

وقتي فرد دچار افسردگي گرديد، برقراري ارتياط با همكاران،دوستان واعضاي خانواده خود بصورت فزاينده اي مختل مي گردد و تمايل وي نسبت به عقب نشيني ازاجتماع، تشديد مي گردد.  در بسياري از موارد، تمايل فرد نسبت به كناره گيري قطعي است و گفته مي شود كه اين افراد به اصطلاح غيردسترس مي شوند.

  1. ياس وناكامي

زندگي سرشاراز مواردي است كه انسان در مواجهه با آنها، احساس ياس وناكامي مي كند. امااحساس ناكامي پي در پي درشغل، مي تواند نشانه اي از بروز فرسودگي شغلي باشد. دراين حالت، شغل براي فرد اميددهنده وارضاكننده نيست و شخص آينده حرفه اي اش را تيره و تار مي بيند. با فزوني گرفتن احساس نارضايتي و ناكامي، فرسودگي شغلي نيز تشديد مي شود واحساس نااميدي و ناكامي به ساير جنبه هاي زندگي فرد نيز، سرايت ميكند ( گل پرور و همکاران ، 1390).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه